$185.00

Strawberry quartz 6mm gemstone bracelet

$185.00

Strawberry quartz bracelet 

6mm

elastic bracelet

superb inclusions 

Regular price $185.00

Strawberry quartz bracelet 

6mm

elastic bracelet

superb inclusions